RT @nishimoto_yuki_: 陶墨画「蹄舞心耕(ていぶしんこう)」

#西元祐貴
#馬
#陶墨画
#陶芸
#horse
#yukinishimoto
#art
#Ceramicart
#Pottery https://t.co/SWuZr2tKy7